Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen GDPR att gälla. Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som kund, leverantör eller samarbetspartner till oss, om vilken typ av information rörande dig eller ditt företag som sparas i våra system.

Som kund hos Party Productions Stockholm AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Party Productions Stockholm AB
Orgnr 556877-5927
Adress: Svarvarvägen 1, 13238 Saltsjö-boo

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på en intresseavvägning genomförd av företaget. Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring och nyhetsbrev på startsidan längst ned.

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund.

Lagring och gallring
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
-    Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
-    Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
-    Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla       uppgifterna på någon annan laglig grund;
-    Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
-    När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

 Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget på 0701-497 600 eller info@partyproductions.se

Säkerhet
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt
Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon socialmedia applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna social media applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon social media applikation.

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen ta kontakt med företaget på 0701-497 600 eller info@partyproductions.se

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

MVH Team Party Productions